اسم شرکت
شرکت تضامنی «تحت اسم خاصی» تشکیل می شود(ماده 116ق.ت). به موجب ماده 117 قانون تجارت: دراسم شرکت تضامنی باید عبارت «شرکت تضامنی» و لااقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود. در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد باید بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است، عبارتی از قبیل «و شرکا» یا «و برادران» قید شود». ماده اخیر، در واقع، یکی از خصایص ویژه شرکت تضامنی را بیان می کند که در آن، شرکا«تحت نام جمعی» متعهد می شوند.
قانون گذار با اعلام اینکه اسم شرکت می تواند مشتمل بر اسامی کلیه شرکای تضامنی باشد، بر اهمیت مسئولیت جمعی شرکای این نوع شرکت تأکید کرده است؛ ولی چون قید اسامی تمامی شرکا به وِیژه وقتی که عده آنها زیاد است، امکان ندارد، در عمل اسم شرکتهی تضامنی فقط از نام یکی از شرکا تشکیل می شود و بعد از آن عبارات و «شرکا»، و «برادران» و امثال آن ذکر می گردد. ذکر نام لااقل یکی از شرکا در اسم شرکت به کسانی که با شکرت معامله می کنند، اطمینان خاطر بیشتری می دهد تا ذکر عبارت «شرکت تضامنی» به تنهایی، آن طور که در کشور فرانسه باب شده است.
در واقع، در این کشور، با تصویب قانون 11 ژوئیه 1985 که مقررات ویژه ای را در زمینه های مختلف اقتصادی و مالی وضع کرده است، این قاعده که شرکتهای تضامنی باید دارای اسمی مخصوص باشند که نام شرکا را شامل شود، لغو شده است. این قانون که 2 ـ 221. L را تغییر داده است، مقرر می کند که: «شرکت تضامنی دارای نامی خواهد بود که می تواند متضمن نام یک یا چند شریک باشد و باید بلافاصله، قبل یا بعد ز آن، کلمات «شرکت تضامنی» ذکر گردد..» بنابراین از این پس شرکا می توانند نامی برای شرکت انتخاب کنند که هیچ ارتباطی با نامشان نداشته باشد. البته می توانند نام خود را نیز جزء  اسم شرکت قرار دهند؛ ولی به انجام دادن آن اجباری ندارند. این راه حل، به ویژه در کشور ما، نباید مورد تأیید قرار گیرد؛ چه همان طور که گفتیم، ثبت شرکت برای تشکیل آن ضروری نیست و اگر شرکتی ثبت نشده باشد، طلبکاران نمی توانند با مراجعه به اداره ثبت شرکتها، از هویت و میزان اعتبار شرکای شرکت تضامنی آگاه شوند.
به هرحال، از آنجا که «اسم شرکت» از «اسم تجارتی» که می تواند هر اسمی باشد، جداست، تغییر آن متضمن اشکالات ویژه ای است. در واقع، هرگاه شریک و یا شرکایی که نام آنها در اسم شرکت آمده است، فوت کنند و یا از شرکت خارج شوند، نام شرکت باید تغییر کند؛ چه به طلبکاران شرکت نباید این امر را القا کرد که شریک مورد بحث هنوز از شرکای شرکت است؛ اما از طرفی، هرگاه شریک متوفی، مؤسس شرکت باشد، اعتبار شرکت مبتنی بر نامی است که تغییر آن موجب از میان رفتن شهرت شرکت خواهد بود و کافی است که اسم و از اسم شرکت خارج شود تا مشتریان شرکت آن را ترک کنند. این است که در فرانسه قبل از اینکه تغییراتی راجع به اسم شرکت تضامنی در قانون 1985 به وجود آید، قانون 1966 (ماده 490 مکرر) مواردی را پیش بینی کرده بودکه در آنها، وزیر دادگستری مجاز بود، به در خواست شرکت تضامنی، به او اجازه دهد که با اسم مخصوص قبلی خود ادامه حیات دهد. تنها فایده تغییرات جدید قانون گذاری این  کشور این است که با فوت یکی از شرکا و یا خروج یکی از آنها، تغییر اسم شرکت ضرورت پیدا نمی کند. به هر حال، در سیستم حقوقی ما با وضع قانون گذاری فعلی، چنین اجازه ای به شرکت داده نشده است

Call Now