تشکیل شرکت تضامنی
در مباحث قبل شرایط عمومی تشکیل شرکتهای اشخاص را  بیان نمودیم، در اینجا فقط شرایط خاص تشکیل شرکت تضامنی را یادآور می شویم. این شرایط خاص راجع اند به شرکا، سرمایه، اسم شرکت، موضوع شرکت و تشریفات شرکت که به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرند.

Call Now