شرکت تضامنی

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت نام مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام دیون کافی نباشد هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام دیون شرکت است .
هر قراری بین شرکاء بر خلاف این ، ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود .
در اسم شرکت تضامنی باید عبارت (شرکت تضامنی )و حداقل اسم یک نفر از شرکا ذکر شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی  تمام شرکا نباشد ، باید بعد اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده است ؛ عبارتی از قبیل (و شرکا) یا (و برادران )قید شود (ماده 117 ق.ت)
شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد . در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکت تقسیم می شود مگر آن که شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد . در شرکت تضامنی ، شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج به سمت مدیر معین نماید .
حدود مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت تضامنی همان است که در ماده 51 مقرر شده است . در شرکت تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد ، باید سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکا تقویم شود . در شرکت تضامنی هیچ یک از شرکاء نمی توانند سهم خود را به دیگری منتقل کند ، مگر به رضایت تمام شرکا، مادام که شرکت تضامنی منحل نشده مطالبه فروض آن باید از خود شرکت به عمل آید و پس از انحلال طلبکاران شرکت می توانند برای وصول مطالبات خود به هر یک از شرکا بخواهند و یا به تمام آن ها رجوع کنند . در هر حال هیچ یک از شرکاء نمی توانند به استناد این که میزان قروض شرکت از میزان سهم او در شرکت تجاوز می نماید ، از تادیه قروض شرکت امتناع ورزند . فقط در روابط بین شرکاء مسئولیت هر یک از آن ها در تادیه قروض شرکت به نسبت سرمایه خواهد بود ، که در شرکت گذاشته است آن هم رد صورتی که در شرکت نامه ترتیب دیگری اتخاذ نشده باشد .
هر کس به عنوان شریک ضامن در شرکت تضامنی موجود داخل شود؛ متضامنا با سایر شرکاء مسئول قروضی هم خواهد بود که شرکت قبل از ورود او داشته اعم ، از  اینکه در اسم شرکت تغییری داده شده یا نشده باشد . هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد ، در مقابل اشخاص کان لم یکن خواهد بود . هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض شرکت از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکت حقی در آن دارایی نخواهد داشت . اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکاء حق تقدم نخواهند داشت.
به ورشکستگی شرکت تضامنی بعد از انحلال نیز می توان حکم داد ، مشروط بر اینکه دارایی شرکت تقسیم نشده باشد . ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکاء و ورشکستگی بعضی از شرکاء ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد . طلبکاران شخصی شرکاحق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تامین یا وصو کنند .ولی میتوانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به فرد مزبور تعلق گیرد ، هر اقدامی قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند .
طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصوغل کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تادیه طلب آن ها نباشد می توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند .(اعم از این که شرکت برای مدت محدود تشکیل شده باشد یا نه ) مشروط بر این که لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشد در این صورت شرکت یا بعضی از شرکا می توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تادیه طلب داینین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند . نه مدیون شرکت می تواند در مقابل طلبی که ممکن است از یکی از شرکا داشته باشد استناد به تهاتر کند، نه خود شریک می تواند در مقابل قروضی که ممکن است طلبکار او به شرکت داشته باشد به تهاتر استناد نماید . معذلک کسی که طلبکار شرکت و مدیون به یکی از شرکا بوده و پس از انحلال شرکت طلب او لاوصول مانده در مقابل آن شریک حق استناد به تهاتر خواهد داشت .
در صورت ورشکستگی یکی از شرکا و همچنین در صورتی که یکی از طلبکاران شخصی یکی از شرکا به موجب ماده 129 ق.ت انحلال شرکت را تقاضا کرد سایر شرکاء می توانند سهمیه آن شرکت را از دارایی شرکت نقدا تادیه کرده و او را از شرکت خارج کنند .
اگر در نتجه ضررهای وارده سهم الشرکه کم شود، مادام که این کمبود جبران نشده تادیه هر نوع منفعت به شرکت ء ممنوع است .
ماده 133-جز در مورد فوق هیچ یک از شرکا را شرکت نمی تواند به تکمیل سرمایه که به علت ضررهای وارده کم شده است ملزم کرده و یا او مجبور نماید بیش از آنچه که در شرکت نامه مقرر شده است ، به شرکت سرمایه دهد .
هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء (به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد، داخل شود .
هر شرکت تضامنی ، می تواند با تصویب تمام شرکاء به شرکت سهامی مبدل گردد. در این صورت رعایت تمام مقررات راجعه به شرکت سهامی ضروری است .

شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :
الف)در مورد فقرات 1و2 و3 ماده 199 ق.ت .
ب)در صورتی تراضی تمام شرکا .
ج)در صورتی که یکی از شرکاء به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد .
د)در صورت فسخ یکی از شرکاء مطابق ماده 137.
ه)در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 137.
و)در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق ماده 139و140.
تبصره :در مورد بند ج هر گاه دلایل انحلال منحصرا مربوط به شریک یا شرکا ی معین باشد محکمه می تواند به تقاضای سایر شرکاء به جای انحلال حکم اخراج آن شریک یا شرکای معین را بدهد .
فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد ، تقاضای فسخ باید شش ماه قبل از فسخ کتبا به شرکاء اعلام شود .
اگر در اساسنامه باید سال به سال به حساب شرکت رسیدگی شود ، فسخ در مورد ختم محاسبه سالیانه به عمل می آید .
در مورد ورشکستگی یکی از شرکا انحلال وقتی صورت می گیرد که مدیر تصفیه کتبا تقاضای انحلال شرکت را نموده واز تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد .
در صورت فوت یکی از شرکا ء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی خواهد بود .
اگر سایر شرکا به بقاء شرکت تصمیم نموده باشد ، قائم مقام باید در مدت یک ماه از تاریخ فوت رضایت یا عدم رضایت خود  را راجع به بقای شرکت کتبا اعلام نماید ، در صورتی که قائم مقام متوفی رضایت خود را اعلام نمود نسبت به اعمال شرکت در مدت مزبور از نفع و ضرر شریک خواهد بود . ولی در صورت اعلام عدم رضایت در منافع حاصله در مدت مذکور شریک بوده و نسبت به ضرر آن مدت سهیم نخواهد بود .
سکوت تا انقضای یک ماه در حکم اعلام رضایت است .
در مورد محجوریت یکی از شرکا ء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد (مواد 118 الی 140 قانون تجارت )

تشکیل شرکت تضامنی
سازماندهی شرکت تضامنی
حیات شرکت تضامنی
انحلال شرکت تضامنی
ضمایم
اساسنامه شرکت تضامنی
نمونه صورت جلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود
نمونه صورت جلسه کاهش  سرمایه و خروج شریک در شرکت های با مسئولیت محدود

Call Now