امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
مجامع عمومی شرکتها سه گونه است:

.1)مجمع عمومی موسس
2)مجمع عمومی عادی
3)مجمع عمومی فوق العاده.

88882588 021

88888273 021

پیگیری درخواست