مجامع عمومی شرکتها سه گونه است:

.1)مجمع عمومی موسس
2)مجمع عمومی عادی
3)مجمع عمومی فوق العاده.

Call Now