طبقه بندي شركت‌هاي اشخاص:

1-شركت‌هاي تضامني

2-شركت‌هاي نسبي

شرکتهاي اشخاص از اوصافي برخوردارندکه آنها را از شرکتهاي سرمايه‌اي متمايز مي سازد. اين اوصاف عموما ميان دو شرکت اشخاص يعني شرکتهاي تضامني و نسبي يکسان است . با اين حال هر يک از دو شرکت ياد شده ويژگيهاي خاص خود را دارد

Call Now