معرفی شرکت نسبی
شرکت نسبی یک شرکتی تجاری است که فقط در حقوق ایران دیده می شود و در حقوق اروپایی وجود ندارد. در واقع ، قواعد حاکم بر این شرکت، تلفیقی است از قواعد حقوق مدنی و قواعد حقوق تجارت در مورد شرکت تضامنی و
خصوصیت عمده و اصلی آن این است که در آن، مسئولیت شرکا در قبال اشخاص ثالث به نسبت سهم الشرکه آنهاست. ماده 183 قانون تجارت این خصوصیت شرکت نسبی را به این نحو بیان می کند: «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته».

Call Now