طرز کار شرکت مختلط غیر سهامی

شرکت مختلط غیرسهامی همانند شرکت تضامنی، توسط یک یا چند مدیر اداره می شود. تصمیمات جمعی نیز توسط شرکا اخذذ می شود. این دو مسئله، با توجه به وضعیت خاص شرکت مختلط غیر سهامی، در دو مبحث بیان می شود.
1- مدیریت شرکت
2- نحوه تصمیم گیری جمعی شرکا

Call Now