تقسیم سود و زیان شرکت مختلط غیر سهامی

منظور از تقسیم سود و زیان شرکت، تقسیم در زمان حیات شرکت است که در اینجا به تفکیک از آن صحبت می کنیم

تقسیم زیان
تقسیم سود

Call Now