تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی
در مقیاسه با شرکت تضامنی، تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی از نظر شرایط راجع به شرکا، سرمایه و موضوع شرکت قابل امعان نظر است.

Call Now