انحلال شرکت
انحلال شرکت به معنای پایان طول عمر آن است و لازمۀ پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و بین آنها تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که ابتدا طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین  مقصودی، قانون گذار تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.

Call Now