پرچم مملکتی ایران وهر پرچمی که دولت ایران استعمال آن را به علامت تجاری منع کند.
پرچم رسمی ایران با علامت مخصوص جمهوری اسلامی وشعار الله اکبر
علامت هلال احمر نشانها -انگ های دولت ایران
کلمات یا عباراتی که موهم انتساب به مقامات رسمی ایران باشد ازقبیل دولتی و امثال آن
علامت تجاری موسسات رسمی مانند هلال احمر و صلیب احمرونظایر آن .
علائمی که مخل انتظامات عمومی یا منافی عفت باشد.

Call Now