مدارک مورد نیاز در اتاق بازرگانی شرح داده می شود.

١- سه برگ اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی

٢- پلمپ دفاتر تجارتی ( روزنامه و کل ) در سال جاری و ارائه گواهی پلمپ دفاتر تجارتی، جهت اخذ کارت بازرگانی

٣- یک برگ فتوکپی شناسنامه ( در صورتی که متقاضی شخص حقیقی باشد )، جهت اخذ کارت بازرگانی

۴- فتوکپی آگهی تاسیس شرکت و آخرین تغییرات آن ( در صورتی که متقاضی شخص حقوقی باشد)، جهت اخذ کارت بازرگانی

۵- فیش پرداختی حق الثبت نام در دفاتر بازرگانی، جهت اخذ کارت بازرگانی

۶- چنانچه امور توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می شود اصل یا فتوکپی برابر اصل سند رسمی وکالت، جهت اخذ کارت بازرگانی

Call Now