مجوز و دستور ثبت شرکت های خارجی به موجب قانون ثبت شرکت ها مصوب 15 خرداد 1310 بوده و طبق ماده 3 قانون مذکور از تاریخ اجرای آن «هر شرکت خارجی برای این که بتواند به وسیله شعبه یا نماینده به امور تجاری یا صنعتی یا مالی در ایران مبادرت نماید باید در مملکت اصلی خود قانونی شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسیده باشد».

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قانون اساسی مورخ 1358 چون در اذهان مردم خاطرات ناخوشایندی از دخالت بیگانگان ، خصوصاً شرکت های چند ملیتی در امور اقتصاد ایران و نتیجتاً چپاول و غارت اموال ملی وجود داشت ، لذا برای کوتاه کردن دست اجانب در اصل 81 قانون اساسی مقرر گردید: «دادن امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».

اصل فوق الذکر در عمل تولید اشکالات فراوانی نمود ، زیرا اکثر ممالک جهان جهت برطرف کردن حوائج خود خصوصاً در زمینه های تکنولوژی و صنعت محتاج به همیاری و مساعدت سایر کشورها هستند و ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.

بنابراین جهت رفع این مشکل اداره  ثبت شرکت ها بر مبنای اظهار نظر شورای نگهبان فقط زمانی مبادرت به ثبت شرکت خارجی (شعبه یا نماینده) می نماید که قبلاً با یکی از ادارات یا نهادهای دولتی قرار داد منعقد کرده باشد ، به عبارت دیگر فقط شرکت های خارجی را که طرف قرارداد با دولت جمهوری اسلامی ایران هستند می توان به ثبت رسانید.

به موجب مقررات مورخه 10 اسفند 1327 وزارت دادگستری، ثبت شرکت های خارجی منحصراً در تهران و در اداره ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد. برای ثبت شرکت خارجی تسلیم اسناد ذیل لازم است:

1- اظهارنامه ثبت شرکت .
2- یک نسخه مصدق از اساسنامه شرکت.
3- یک نسخه مصدق از اختیارنامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتی که شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، یک نسخه مصدق از اختیارنامه هریک از آنها لازم است (ماده 5 آئین نامه)

اظهارنامه باید به زبان فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد:

1- نام کامل شرکت.
2- نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختلط و غیره.
3- مرکز اصلی شرکت و نشانی صحیح آن.
4- تابعیت شرکت.
5- مقدار سرمایه شرکت.
6- آخرین بیلان شرکت مشروط براین که قوانین جاریه یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان را مقرر کرده باشد.
7- در چه محل و چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین کشور اصلی خود ثبت شده است.
8- شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجارتی و مالی در ایران مبادرت می نماید.
9- شعب آن در کدام یک از نقاط کشور است.
10- اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.
11- تعهد به این که همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را در صورتی که بیلان مزبور مطابق ماده 6 قابل انتشار باشد به اداره ثبت شرکت ها بدهند (ماده 6 آئین نامه).

به موجب ماده 7 آئین نامه «کپی اساسنامه شرکت و اختیارنامه نماینده عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد اختیارنامه آن نمایندگان و هم چنین آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت به توسط شخص یا اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند برابر اصل شوند – امضای آن شخص و یا اشخاص باید به تصدیق مقام صلاحیت دار کشوری که امضاء در آنجا واقع شده و نماینده سیاسی یا قونسولی ایران در کشور مزبور و یا نماینده سیاسی و یا قونسولی دولت متبوع شرکت در ایران به رسد.» کلیه اوراقی که شرکت برای ثبت ارائه می دهد باید به فارسی تهیه شده و یا ترجمه مصدق آن به فارسی ضمیمه باشد. ثبت در دفتر مخصوصی خواهد بود که برای شرکت های خارجی تخصیص داده شده و مفاد اظهارنامه در آن به ثبت می رسد.

تصدیق

پس از ثبت هر شرکت خارجی باید تصدیقی که به امضاء مدیرکل ثبت اسناد رسیده است داده شود. تصدیق مزبور شامل نکات مهم اظهارنامه خواهد بود و در آن نام شرکت ، نوع آن از سهامی و تضامنی و مختلط و غیره ، مرکز اصلی و تابعیت آن ، مقدار سرمایه در زمان تقاضا ، در چه محل در کشور اصلی خود در چه تاریخ به ثبت رسیده و به چه نوع امرصنعتی یا مالی در ایران اشتغال خواهند داشت، تاریخ و شماره ثبت در ایران تصریح می گردد.

انتشار آگهی

در ظرف مدت یک ماه از تاریخ ثبت باید مراتب ذیل به خرج خود شرکت در روزنامه رسمی وزارت دادگستری و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به عنوان آگهی برای اطلاع عموم منتشر شود:

1- خلاصه اساسنامه شرکت.
2- نام نماینده عمده شرکت در ایران ، و اگر چند نفر نماینده مستقل باشند نام همه آنها.
3- نام اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند.
4- نام اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ابلاغات مربوط به شرکت صلاحیت دارند.

شعبه شرکت خارجی

هرگاه شرکت های خارجی دارای شعبه ای نیز باشند باید به ثبت آن هم مبادرت نمایند.

درصورتی که تقاضای ثبت شعبه ضمن تقاضای ثبت اصلی باشد باید با تعیین محل شعبه و معرفی مدیر آن یا کسی که حق امضاء در شعبه دارد ، در ذیل ثبت اصلی شرکت مزبور نیز به ثبت برسد ، اگر بعد از ثبت شرکت شعبه دائر شود ، تقاضای ثبت شعبه به موجب اظهارنامه ای خواهد بود که کپی تصدیقی که برای ثبت شرکت اصلی در ایران داده شده و اختیارنامه مدیر شعبه ضمیمه آن گردد ، سپس مبادرت به ثبت شعبه در تهران خواهد شد. در هر دو حال آگهی تاسیس شعبه از سوابق مربوط به شعبه، به محلی که شعبه دائر می شود فرستاده خواهد شد. تا اداره یا دائره ثبت محل نیز همان آگهی را در روزنامه محلی منتشر نمایند.

تغییرات

به موجب ماده 7 قانون ثبت شرکت ها «تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکت ها) کتباً اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده یا مدیرسابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است. برای تقاضای ثبت تغییرات حاصله در شعبه شرکت یا نمایندگی که شرکت در ایران دارد ، آئین نامه مصوب 2 خرداد 1310 دو ماه مهلت و برای تغییرات حاصله در خود شرکت هرگاه محل شرکت در اروپا و آسیا به استثناء شرق دور باشد سه ماه و اگردر جاهای دیگر باشد چهارماه مهلت قائل شده است.

در ثبت تغییرات ، مراتب ضمن اظهارنامه و مدارکی که تغییر را کاملاً برساند به اطلاع اداره ثبت شرکت ها می رسد و در ذیل ثبت اولیه به ثبت رسیده آگهی می شود. اگر شرکت خارجی در ایران منحل شود باید متصدی تسویه ای که مقیم ایران باشد (که معمولاً یکی از بانک ها یا شرکت های معتبر و یا اشخاص سرشناس است) معرفی نماید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا با ما تماس بگیرید 88888273

فایل های مربوطه:

Call Now