امتیاز کاربران

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
کسب مجوز برای فعالیت های تجارتی و پرداخت حقوق حقه دولت در قالب مالیات و جلوگیری از رقابتها و تلاشهای ناسالم یکی از مزایای این امر محسوب می گردد.

88882588 021

88888273 021