تعریف علائم تجارتی:

علامت تجارتی عبارتست از هر قسم علامتی است اعم از نقش تصویر،رقم،حرف،عبارت،مهر،لفاف و غیر آنکه برای امتیاز و تشخیص محصول صنعتی و تجارتی یا فلاحتی اختیار می شود. ممکن است یک علامت تجارتی برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجارت و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.داشتن علامت تجارتی اختیاری است مگر در مواردیکه دولت آنرا الزامی قرار دهد.

حق استعمال انحصاری علامت تجارتی فقط برای کسی شناخته  خواهد شد که علامت خود را به ثبت رسانیده باشد .

کسانی که در ایران دارای موسسات تجارتی و صناعتی و یا  فلاحتی هستند اعم از اتباع داخله یا خارجه در صورتیکه علائم تجارتی آنها موافق شرایط قانون ثبت علائم و اختراعات ثبت شود از مزایای این قانون بهرمند خواهد شد.

کسانی که موسسات صنعتی یا تجارتی یا فلاحتی آنان در خارج از ایران واقع است موافق شرایط ذیل باشد می تواند از مزایای قانون ثبت علائم و اختراعات بهره مند  شود.

Call Now